Spracovanie osobných údajov

Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje: Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, IP adresu
 • Demografické údaje: krajinu a uprednostňovaný jazyk.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy: nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi MillValley, s. r. o.  a zákazníkom
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou MillValley, s. r. o.

Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

 • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilnej aplikácie, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli rôzne dôležité informácie v rámci našej spolupráce.
 • Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 • Marketingové ponuky. Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)

Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam cez kontakty uvedené v tomto bode alebo inou formou.

 • Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou MillValley, s. r. o. V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou MillValley, s. r. o., a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetovej stránky mlv.sk a na účely internetovej reklamy spoločnosti MillValley, s. r. o. 

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát;
 • tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami;
 • verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame na dobu nevyhnutnú na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j.

 • v čase, počas ktorého je MillValley, s. r. o. povinný ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené našou spoločnosťou, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
 • Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
 • Komunikácia 2 roky

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Práva subjektov údajov

 • Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
 • V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
 • Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré MillValley, s. r. o. potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

Kontakt na nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke alebo prostredníctvom e-mailovej adresy office@mlv.sk alebo cez naše bežné kontaktné údaje tu

Mill Valley s.r.o.
Mýtna 40
81107 Bratislava
IČO: 46951717
DIČ: 2023708192
IČ DPH: SK2023708192

Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 1.1.2019